میلاد زارعی
آموزش روابط عمومی، ارتباطات بازاریابی (مارکام)، مدیریت رسانه ، روزنامه نگاری و خبرنگاری
میلاد زارعی
آموزش روابط عمومی، ارتباطات بازاریابی (مارکام)، مدیریت رسانه ، روزنامه نگاری و خبرنگاری